Top

BÜRO TESCİL

Büro tescil belgesi, Oda ve bağlı birimleri tarafından verilen ve her yıl yenilenen, serbest içmimarın serbest içmimarlık hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirleyen ve bünyesinde içmimar çalıştıran ve içmimarlık hizmetleri vermeyi taahhüt eden firmaların hizmet vermeye yetkili olduğunu belirleyen belgedir.

SERBEST İÇMİMARLIK HİZMETLERİNİ UYGULAMA, TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları, mesleki uğraşı konularını, uygulama alanlarını tanımlamak ve mesleki denetim ile mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak ve eser sahipliği kapsamında, eser sahibinin mali ve esere dair haklarını korumaktadır.

SERBEST İÇMİMARLIK HİZMETLERİNİ UYGULAMA, TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

5 ve 6 ncı maddelerinde tanımlanan içmimarlık hizmetlerinin tümü, serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi içmimarlık hizmetleridir. Bu hizmetler, serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan içmimarlar tarafından yapılmaz.


Serbest içmimarlık hizmetleri; ilgili kanunlar, yönetmelikler, Oda şartnamesi, tarife ve içmimarlık proje çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak yürütülür.

Kendi adına serbest çalışan içmimarın tescili ve tescil yenilemesi

Kendi adına serbest çalışan serbest içmimarın, Oda tarafından tescilinin yapılması ve serbest içmimar mührü alabilmesi için;

a) 6235 sayılı TMMOB Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen disiplin cezaları nedeniyle mesleki etkinliğini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

b) Serbest içmimarlık hizmetini yürütebileceği kendine ait işyerinin olması,

c) Serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatı borcunun olmaması,

ç) Ücretli çalışan içmimar ya da içmimarlara, çalışma sözleşmesinin imzalanması ve Oda tarafından her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,

d) Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

e) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

f) Odanın öngördüğü meslek içi eğitimi almış ve belgelendirilmiş olması gerekir.İçerik Kontrol


Ortaklı şirketlerde içmimarların, Oda tarafından tescilin yapılması ve serbest içmimar mührü alabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı şarta ek olarak;

a) Şirketin ortağı,

b) Ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini Odaya vermiş,

c) Ortakların kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi Odaya vermiş olması şartları aranır.

Büro Tescil Başvuru Formu İçin tıklayınız…