Top

AMAÇ

Mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları, mesleki uğraşı konularını, uygulama alanlarını tanımlamak ve mesleki denetim ile mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak ve eser sahipliği kapsamında, eser sahibinin mali ve esere dair haklarını korumak,

Üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı ve geliştirici etkinlik ve girişimlerde bulunmak, ülke sorunları ve ortak mesleki çalışmaların sürdürülmesinde diğer Mühendis ve Mimar Odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

İçmimarlık mesleğini ve içmimarları ülke içinde ve dışında temsil etmek, içmimarlık alanındaki yeniliklerin tanıtılması ve ülkeye yayılmasına olanak sağlamak amacıyla dış ülkelerdeki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak ve gerektiğinde işbirliği yapmak. 

İçmimarlık mesleğinde gelenekselleşmiş, ulusal ve uluslararası anlam içeren etkinlikler ve günlerin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, İçmimarlık hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri, Oda ve mesleki mevzuatı, normları, şartnameleri hazırlamak, gerektiğinde bunlar üzerinde revizyonlara gitmek ya da geliştirmek.

İçmimarlık alanında her türlü bilimsel ve teknik etkinliklerde bulunarak, bunları üyelerinin ve ülkenin yararına sunmak, İçmimarlık öğretim ve eğitiminin ülke gereksinimine göre gelişmesini sağlamak ve organize etmek.

Üyelerinin teknik, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla merkezde, şubelerde ya da temsilciliklerde lokal, kütüphane, konukevi, yemekhane vb. gibi yerler açmak ve işletmek. Bilimsel ve teknik etkinliği arttırmak, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel sorunları için araştırma grupları oluşturmak, geziler düzenlemek, kongre, seminer, sempozyum, panel vb. gibi toplantılar yapmak.

İçmimarlık eğitimini geliştirmek için yarışmalar düzenlemek, burs vermek vb. gibi etkinliklerde bulunmaktır. İçmimarlığın medya, web yayını ve basılı materyaller (dergi, bülten vs.) aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak da İçmimarlar Odası’nın belli başlı amaçlarındandır.