Top

SIK SORULANLAR


1. Neden Üye Olmalıyım?

 

6235 sayılı TMMOB Kanununa dayanarak, 25.04.2006 tarih 26149 sayılı Resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği 7/(a)-1. maddesinde “Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan içmimarların, mesleki faaliyette bulunabilmeleri veya meslekleriyle ilgili bir işte çalışabilmeleri veyahut meslek alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilmeleri için mezuniyetlerini izleyen bir ay içinde Odaya üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.” hükümleri bulunmaktadır.


2. Üyelik için gerekli evraklar nelerdir?


DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİNİN FOTOKOPİSİ. ( ASLI İLE MÜRACAAT ZORUNLUDUR)

NÜFUS CÜZDANI SURETİ ( ASLI İLE MÜRACAAT ZORUNLUDUR )

ADRES BEYANI

DİLEKÇE - DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

ÜYE KAYIT FORMU ÜYE KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

KİMLİK KARTI ÜCRETİ ( 30,00 TL )

2020 YILI AİDATI ( 240,00 TL )

KAYIT ÜCRETİ ( 100,00 TL )

 

1) Yurt Dışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Bu Belgelerin Yanı Sıra, Yükseköğretim Kurulundan Aldıkları Denklik Belgeleri veya Onaylı Suretini de getirmeleri gerekmektedir.


2) Posta yolu ile gönderilecek olan evrakların Noter Onaylı olması gerekmektedir.


Not: Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.


 

3. Üyelik için ödenmesi gereken ücretler nasıl belirlenir. Nasıl ödeme yaparım?

 

İki Yılda bir yapılan TMMOB İçmimarlar Odası Genel Kurullarında alınan karar ile üye aidatları belirlenmektedir. Üye Aidatları ve diğer hizmet bedelleri Yönetim Kurulumuzun almış aldığı karar uyarınca, nakit ödeme kabul edilmemektedir.

Aidat ve borçlarınızı T.C. Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi (Şube Kodu 0919) 57209156-5001 
(IBAN NO: TR89 0001 0009 19 57 2091 5650 01) Numaralı hesaba yatırabilir veya www.icmimarlarodasi.org.tr adresinden üye girişi yaparak taksitler halinde kredi kartınız ile güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

 

4. Büro Tescil Belgesi için ne yapmalıyım?

 

Büro Tescil için gerekli evraklar ve Form için TIKLAYINIZ.

 

5. Üyelerin Odaya karşı sorumlulukları nelerdir?

 

Odaya kayıtlı her üye;

• 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunu, Ana Yönetmelik ve Odanın diğer düzenlemelerine uymak,

• Oda veya kamu kuruluşları tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ya da bilgilerine başvurulduğunda bu istemi kanunî bir engel olmadıkça kabul etmek,

• Birlik, Oda ve meslekî davranış ilkelerine ve kurallarına dikkat etmek,

• İçmimarlar topluluğunun onuruna aykırı biçimde meslekî rekabet yapmamak,

• Odanın yetkili kurullarınca verilecek meslekî gelişimle ve dayanışmayla ilgili kararlara uymak,

• Genel Kurulca belirlenen üyelik aidatlarını düzenli ödemek,

• Kimlik ve adres değişikliklerini bir ay içinde Odaya bildirmek,

• Sürekli çalıştığı etkinlik bölgesindeki şubede kaydını bulundurmak, zorundadır.

 

6. İçmimarlık Mesleğini icra etmiyorum ve Odadan istifa etmek istiyorum ne yapmalıyım?

 

TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğin 66. madde 4. fıkrasında, mesleğini belli bir süre ya da süresiz olarak uygulamayacağını, bu yoldan gelir elde etmeyeceğini bildiren üyelerinin üyelikten ayrılabileceği, ancak bu yolla üyelikten ayrılanların mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi halinde üyelikten ayrıldıkları tarih itibariyle tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorunda kalacakları, hükme bağlanmıştır. İstifa edebilmeniz için, taahhütname ve Islak imzalı dilekçe ile birlikte,

• Oda Üyelik Kimlik kartınızı iade etmeniz,

• Aidat borcunuzun olmaması,

• Çalışmıyor iseniz; kendi adınıza veya hizmet akdiyle bir çalışmanızın olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız belgelerin,

• Çalışıyor iseniz; çalıştığınız işyerinden alacağınız yaptığınız işi ve unvanınızı gösteren yazının veya kendi adınıza çalışıyor iseniz yaptığınız işi gösterir vergi kaydının Odaya ulaştırılması gerekmektedir.

 

7. Emekli oldum ve üye aidatlarından muaf tutulmak istiyorum?

 

Emeklilikten dolayı üye aidatlarından muaf tutulabilmeniz için ıslak imzalı dilekçeniz ile birlikte kendi adınıza veya hizmet akdiyle bir çalışmanızın olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız belgeler ile Yönetim Kurulumuza müracaat edebilirsiniz. Ayrıca beyan tarihiniz geçerli olduğundan dolayı geçmişe dönük aidat borcunuz bulunmamalıdır.

 

8. Aidattan muaf tutulma koşulları nelerdir?

 

Ana Yönetmeliğimiz Madde 7 Üyelik koşulları ve türleri ile Yıllık aidatlardan muaf tutulma koşulları belirlenmiştir. Buna göre;

• Askerlik yükümlülüğünü yerine getiren üyelerin üyelikleri, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlik hizmeti süresince askıya alınır, bu süre içerisinde üyelik aidatından muaf tutulurlar. Bu süre içerisinde asil üyeliğe bağlı haklarından yararlanamazlar.

• Mesleğin ifası dışında bir yıldan uzun süreli yurt dışına çıkan üyelerin, çıkışlarını önceden yazılı olarak bildirmeleri koşulu ile Oda üyelikleri süreli olarak durdurulur. Bu üyeler bu süre içerisinde üyelik aidatı ödemezler, asil üyeliğe bağlı haklardan yararlanamazlar.

• Emekli ya da maluliyet aylığı alan üyeler çalışmadıklarını her yıl belgelemeleri kaydıyla üye aidatlarından muaf tutulurlar.

 

9. Şube açmak için şartları nelerdir?

 

Belirli illerde çalışan üyelerin sayısının fazlalığı, meslekî çalışmaların daha verimli bir biçimde yürütülmesi ve Odanın yükümlü bulunduğu görevlerin gerektirmesi durumunda Genel Kurul kararıyla il merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek şube açılabilir.

 

Yeni şube açılabilmesi için;

a) O ilde en az 150 üyenin bulunması,

b) Yönetim Kuruluna gerekçeli olarak en az 50 üye tarafından genel kurul tarihinden en az 60 gün önce başvurulması, 

c) Şube olma isteğinde bulunan temsilciliğin meslekî aktivitesini ortaya koymuş olması veya bölgede etkin olma niteliğinin belirginleşmesi, mali durumunun şube kurulduktan sonraki giderlerini karşılayabilecek yeterlikte olduğunu ve etkinlik bölgesi içindeki iki yıllık mesleki etkinliğinin olumlu durumunu gösteren gerekçeli idari ve mali raporun hazırlanması,

ç) Bulunduğu çevre ile olumlu ilişkiler kurmuş ve başarılı çalışmalar yapmış olması,

gerekir.

 

Yeni şube açılabilmesi için Genel Kurul’da bulunanların üçte iki çoğunlukla karar alması gerekir. Kararda şubenin etkinlik bölgesi içindeki iller ve merkezi belirtilir.

Yönetim Kurulu gerek gördüğü konularda şubelere yetki verebilir. Bu yetki Şube Yönetim Kurulunun görev aldığı dönem süresince geçerlidir. Yeni şube açılabilmesi için Genel Kurul’da bulunanların üçte iki çoğunlukla karar alması gerekir. Kararda şubenin etkinlik bölgesi içindeki iller ve merkezi belirtilir.

 

10. Kimlik Kartımın süresi doldu ne yapmalıyım?

 

Süresi dolmuş olan kimlik kartınızın yenilenmesi için, 300 dpi çözünürlükte dijital vesikalık fotoğraflarınızı ve Nüfus cüzdanınızın örneği ile birlikte 25. olağan genel kurulumuzda belirlenen 30,00 TL kart ücretinin T.C. Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi ( Şube Kodu 0919 ) 57209156 -5001 ( IBAN NO: TR89 0001 0009 19 57 2091 5650 01 ) Numaralı hesaba yattığına dair dekontu bilgi@icmimarlarodasi.org.tr eposta adresine ulaştırmanız halinde kimlik kartınız en kısa zamanda siz değerli üyelerimize ulaştırılacaktır.

 

11. Öğrenci Üyelik Nedir?

 

Öğrenci Üyeliği: Üniversitelerin ilgili bölümlerinde içmimarlık eğitimini sürdüren öğrencilerin Odaya başvurmaları hâlinde Öğrenci Üye olarak kaydı yapılır. Öğrenci üyelerin aidat zorunluluğu yoktur. Öğrenci üyeliğine ilişkin ilkeler ve kurallar Birlik tarafından belirlenir