Bu Yönetmeliğin amacı; mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları, mesleki uğraşı konularını, uygulama alanlarını tanımlamak ve mesleki denetim ile mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak ve eser sahipliği kapsamında, eser sahibinin mali ve esere dair haklarını korumaktır.

 

Serbest içmimarlık hizmetleri üreten, Oda üyesi içmimarlara tescil belgesi, yetki belgesi ve yönetim kurulunun belirleyeceği diğer belgelerin verilmesini, belgelendirilen içmimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest içmimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları kapsar.

 

Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde tanımlanan içmimarlık hizmetlerinin tümü, serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi içmimarlık hizmetleridir. Bu hizmetler, serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan içmimarlar tarafından yapılmaz.

 

Serbest içmimarlık hizmetleri; ilgili kanunlar, yönetmelikler, Oda şartnamesi, tarife ve içmimarlık proje çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak yürütülür.

 

Büro Tescil Başvuru Formu için tıklayınız.