AMAÇ

1 - Şube etkinlik alanı içerisinde özel veya kamu kesiminde çalışan üyelerin meslekî sorunlarının çözümü için çalışmak, Üye, Temsilcilik, Şube, Oda ilişkilerini geliştirmek.
2 - Üyelerin meslekî onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri almak ve bu konuda Yönetim Kurulunun onayı ile gerekli girişim ve ilişkilerde bulunmak.
3 - Şubeye kayıtlı üyelerin kayıtlarını tutmak, ayrıca büro tescil ve diğer meslekî denetim kayıtlarını düzenlemek.
4 - Bilirkişilik ve hakemlik yapacak üyeleri belirlemek ve bu listeleri Yönetim Kuruluna sunmak.
5 - Odanın şube sınırları içindeki taşınmazlarını yönetmek.
6 - Onur Kuruluyla ilgili işleri zamanında Yönetim Kuruluna iletmek.
7 - Her yılın aralık ayının yirmibeşinci gününe kadar o yıla ait malî unsurları da içeren çalışma raporunu ve çizelgeleri ve yeni dönem bütçe önerisini Yönetim Kuruluna sunmak.
8 - Şube Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak.
9 - Etkinlik alanları içerisinde bulunan temsilcilik çalışmalarının, iş ve işlemlerinin bu Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yapılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konuda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.
10 - Gerekli gördüğü işyerlerinde, Yönetim Kurulu onayı ile İşyeri Temsilcilikleri açmak.
11 - Gerekli gördüğü konularda uzmanlık komisyonları oluşturmak ve bunların düzenli çalışmalarını sağlamak.
12 - Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
13 - Oda Yönetim kurulunun onayı ile mesleki ilkeler çerçevesinde prensip anlaşmaları imzalamak, odanın onayına sunmak.
14 - Karar defterinin ilgili aya ait sayfalarının ve saymanlık raporlarının birer örneğini her ayın son gününe kadar düzenli olarak genel merkeze göndermek.