Amaç


TMMOB İçmimarlar Odası, dernek olarak faaliyetlerine başlamış, 1976 yılında oda statüsüne geçmiş olup, dünyada oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşlarından biridir. 2011 Yılı itibari tam yetkili üye sıfatı ile katıldığı mesleğin küresel ve en büyük örgütü olan IFI (International Federation of Interior Architects / Designers) Uluslararası İçmimarlar / İçmekan Tasarımcıları Federasyonu’nda 2011-2013 dönemi yönetim kurulunda ülkemiz içmimarlarını temsil etmektedir.

Ülkemizde içmimarlık eğitimi, Sanayi-i Nefise Mektebî’nde Dahilî Tezyinat dersleri ile 1926’da başlamış, Avusturyalı eğitimci Philip Ginther başkanlığında "Dahilî Tezyinat Atölyesi" 1929’da resmi olarak onaylanmıştır. 1883 yılında eğitime başlayan, resmi adı Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne olan Sanayi-i Nefise Mektebî 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını almış bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adı ile eğitim vermektedir.

Bugün ülkemizde 52 KKTC’de 5 olmak üzere toplam 57 üniversitede içmimarlık eğitimi verilmekte ve her yıl İçmimar, İçmimar ve Çevre Tasarımcısı olarak yetiştirilmek üzere, 3000 civarında kontenjan açılmaktadır. Türkiye'de son zamanlarda yaşanan deprem felaketleri, yapıya verilmesi gereken önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Son yıllarda, kültürel, ekonomik, teknolojik gelişmelerin getirdiği dinamiklerin de etkisiyle yaşanan her türlü mekânın, fonksiyonel, estetik ve doğru maliyetlerle yapılmasının gerekliliği anlaşılmıştır. Tasarıma verilen önem; mobilyadan aydınlatmaya, aksesuardan modaya kadar olan etkisi, ihtisaslaşmış içmimarlara ve tasarımcılara olan gereksinimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttırmıştır.

İçmimarlık faaliyeti, bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görevdir. İlgili yasalar, bu anlamı ile meslek mensuplarının denetimi görevini odalara vermiş ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi içinde üyeliği zorunlu kılmıştır.

TMMOB İçmimarlar Odası, İçmimarlık mesleğinin geliştirilmesini sağlayarak, üyelerinin mesleki hak ve onurlarının korunması, mesleki kural ve yöntemlere uyulmasının sağlanması ile mesleki disiplinin oluşturulması konularında hizmet vermektedir. İçmimarlar Odası, üyelerinin her türlü proje ve raporlarının tescilinin ve onayının yapılması, üyelerinin akademik ve profesyonel yaşamlarının sicilinin tutularak arşiv oluşturulması konularında çalışmaları yapmaktadır. İçmimarlar Odası meslek, meslektaş ve kamu üçgeninde denge merkezidir.

Mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları, mesleki uğraşı konularını, uygulama alanlarını tanımlamak ve mesleki denetim ile mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak ve eser sahipliği kapsamında, eser sahibinin mali ve esere dair haklarını korumak,

Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini AB uyum sürecinde akreditasyon çalışmaları ve girişimlerinde bulunmak, ülke sorunları ve ortak mesleki çalışmaların sürdürülmesinde diğer Mühendis ve Mimar Odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. İçmimarlık mesleğini ve içmimarları ülke içinde ve dışında temsil etmek, içmimarlık alanındaki yeniliklerin tanıtılması ve ülkeye yayılmasına olanak sağlamak amacıyla dış ülkelerdeki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak ve gerektiğinde işbirliği yapmak. İçmimarlık mesleğinde gelenekselleşmiş, ulusal ve uluslararası anlam içeren etkinlikler ve günlerin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

İçmimarlık hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak mevzuatı, normları, şartnameleri, gerektiğinde bunlar üzerinde revizyonlara gitmek ya da geliştirmek,

İçmimarlık alanında her türlü bilimsel ve teknik etkinliklerde bulunarak, bunları üyelerinin ve ülkenin yararına sunmak, İçmimarlık öğretim ve eğitiminin ülke gereksinimine göre gelişmesini sağlamak ve organize etmek,

Üyelerini teknik, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla merkezde, şubelerde ya da temsilciliklerde lokal, kütüphane, konukevi, yemekhane vb. gibi yerler açmak ve işletmek. Bilimsel ve teknik etkinliği attırmak, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel sorunları için araştırma grupları oluşturmak, geziler düzenlemek, kongre, seminer, sempozyum, panel vb. gibi toplantılar yapmak, içmimarlık eğitimini geliştirmek için yarışmalar düzenlemek, burs vermek vb. gibi etkinliklerde bulunmaktır.

İçmimarlığın medya, web yayını ve basılı materyaller (dergi, bülten vs.) aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak da İçmimarlar Odası’nın belli başlı amaçlarındandır.